Skip to main content

Algemene voorwaarden

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2.     Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeiend uit, danwel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

3.     Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemers vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

4.     Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

 

 

B. Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

3.     Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

1.     Telkens indien door opdrachtgever een opdracht aan opdrachtnemer wordt gegeven en deze opdracht door opdrachtnemer wordt aanvaard, komt er een afzonderlijke overeenkomst tot stand.

2.     Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

3.     Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

D. Gegevens opdrachtgever

1.     Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.

2.     Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

3.     Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, nadat de werkzaamheden ter uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn uitgevoerd, aan deze geretourneerd.

 

E. Uitvoering opdracht

1.     Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.

2.     Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

3.     Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Verordening Gedragscode Registeraccountant (VGC).

4.     Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking had, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.

5.     Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijving van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

6.     De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld - specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitgevaardigde frauderichtlijnen.

 

F. Annulering van geplande werkzaamheden

1. Indien afspraken met betrekking tot audits, advies, beoordelingen of andere bezoeken op locatie bij de Opdrachtgever van hun verzoek voor de overeengekomen data zijn geannuleerd of verplaatst moeten worden, berekent de Opdrachtnemer kosten door. Onder deze kosten vallen, doch niet uitsluitend, alle door Opdrachtnemer in verband met de werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en het bezettingsverlies: Binnen de termijn van zes (6) tot vier (4) weken wordt 25% van de kosten van de geplande werkzaamheden doorberekend; Binnen de termijn van vier (4) tot één (1) week wordt 50% van de kosten van de geplande werkzaamheden in rekening gebracht; Binnen de termijn van één (1) week wordt 80% van de kosten van de geplande werkzaamheden in rekening gebracht.

 

G. Geheimhouding en exclusiviteit

1.     Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet, danwel een daartoe bevoegd overheidsorgaan, op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

2.     Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3.     Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hen door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

 

H. Intellectuele eigendom

1.     Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2.     Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3.     Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer

 

I. Overmacht

1.     Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk (eventuele andere gebeurtenissen), worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

2.     Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

 

J. Honorarium

1.     Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

2.     Opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer opdrachtnemer daar om vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen.

3.     Opdrachtnemer heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald, danwel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

4.     Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

5.   Opdrachtgever zal de tarieven jaarlijks aanpassen conform de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

 

K. Betaling

1.     Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

2.     Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

3.     Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125,-.

4.     In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

 

L. Reclameren

1.     Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 15 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2.     Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

M. Aansprakelijkheid

1.     Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een accountant kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid.

2.     Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, welke het gevolg is van of op andere wijze verband houdt met, een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

3.     Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

4.     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

5.     Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

6.     Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer Deze bepaling is niet van toepassing vooropdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 BW.

7.     Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd, danwel ongevraagd informatie te ontvangen, welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

8.     De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze aansprakelijkheid is bij alle opdrachten beperkt tot maximaal één (1) maal het honorarium over de - tot het moment van de toerekenbare tekortkoming(en) - verrichte Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende opdracht. Indien uitvoering van de opdracht een periode bestrijkt die langer is dan zes (6) maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één (1) maal het honorarium over de in het kader van de opdracht in de laatste de zes (6) maanden verrichte werkzaamheden. 

 

N. Tussentijdse opzegging van de opdracht

1.     Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de Opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

2.     Partijen kunnen de Opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

3.     Indien Opdrachtgever tot vroegtijdige beëindiging overgaat, heeft Opdrachtnemer het recht op vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden en kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht (onder meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Onder deze vergoeding vallen, doch niet uitsluitend, alle door Opdrachtnemer in verband met de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten en gedane investeringen en het bezettingsverlies.

4.     Indien Opdrachtnemer tot voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft Opdrachtgever recht op medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

 

O. Opschortingsrecht

1.     Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

P. Toepasselijk recht en forumkeuze

1.     Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

3.     Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen.

 

Q. Persoonsgegevens en (beroeps)regelgeving
1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.

2. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

3. Opdrachtgever is de ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.

5. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

6. Voor zover opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van de opdrachtnemer voor doeleinden van administratie en uitvoering van de desbetreffende opdracht. Deze persoonsregistratie bevat onder meer identificatiegegevens en procesdata en is slechts toegankelijk voor de opdrachtnemer. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer de opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

7. Opdrachtgever is ermee bekend dat opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat opdrachtnemer:

-          in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

-          in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;

-          verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) opdrachtgever dan wel diens cliënt.

7. De opdrachtnemer is als ‘bewerker’ (“verwerker”) in de zin van de AVG, verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door de opdrachtnemer noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en het zal opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van de opdrachtnemer.

8. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

Over Conclude

Conclude Accountants is een internationaal accountantskantoor dat zich richt op outsourcing assurance zoals ISAE 3402|SOC 1 en ISAE 3000|SOC 2. Wij volgen continue de laatste technologische trends en ontwikkelingen om de beste dienstverlening te bieden aan opdrachtgevers.